Integritetspolicy

Denna policy anger regler och riktlinjer kring hur personuppgifter ska hanteras på Fågelbo Textil. Policyn anger hur personuppgifter samlas in, hur de används, hur webbplatsen användare har kontroll över hantering av sina personuppgifter samt hur de kan komma i kontakt med ansvarig vid frågor.

Vad är en personuppgift? En personuppgift är all den information som kan användas, på egen hand eller tillsammans med annan information, för att identifiera en person. Det vill säga, all typ av information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara namn, e-postadress.

Vad innebär det att behandla en personuppgift? All typ av hantering av personuppgifter räknas som behandling, oavsett om det är en automatiserad åtgärd eller ej. Det kan till exempel vara åtgärder så som att samla in, registrera, lagra, ändra, organisera, överföra eller radera en personuppgift.

Personuppgiftsansvarig:
Fågelbo Textil
org. nr 8311150505
Krögarvägen 4A, 145 52 Norsborg

Det är frivilligt att lämna personuppgifter. Om du vill radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter ber vi dig att antingen mejla till info@fagelbotextil.se, ringa till nr. 072- 03 999 01 eller skriva till Fågelbo Textil, Krögarvägen 4A, 145 52 Norsborg och meddela oss detta. Notera att hantering av vissa av dina personuppgifter är krav för att kunna handla hos oss och använda vår hemsida.

Vilka personuppgifter samlas in, i vilket ändamål och hur länge sparas de?

Ändamål: Hantera köp/beställning samt serviceärenden.
För att kunna hantera beställningar samt svara på frågor relaterat till order (kundtjänst) lagras personuppgifter såsom förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-post adress, ip-adress.
Personuppgifter sparas och behandlas i syfte att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga krav. Personuppgifterna behandlas i samband med leverans av köp.
Personuppgifterna kommer hållas inom företaget och således inte lämnas ut till tredje part.
Personuppgifterna kommer sparas så länge det behövs för ändamålet.

Behandlingar: Vid genomförande av köp, delas information med betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer man att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri. 
De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Betalkort (VISA), Paypal, Swish och Klarna.

Fraktbolag: För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering. De fraktbolag vi samarbetar med är: PostNord och DHL.
Nyhetsbrev: genom att välja prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta görs för att kunna uppdaterad information, med marknadsföringssyfte.

Säkerhet och kryptering
Webbplatsen har ett SLL-certifikat som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. Webbplatsen har vidare vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagras på webbplatsen går förlorade eller användas på ett olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen kommer behandlas konfidentiellt.

Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt integritetsskyddsmyndigheten att rapporteras.

Användarnas rättigheter

Rätt till registerutdrag: Användare har rätt att få ett registerutdrag på personuppgifter som är under behandling. Registerutdraget lämnas ut i skriftligt form, antigen digitalt eller på post.

Rätt till information och rätt till rättelse: Användaren har rätt till att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera detta.
Rätt till radering: Användaren har rätt att få sina personligauppgifter raderade om så önskad. Det finns undantag om denna rättighet inskränks.

Klagomål: Anser en användare att dennes personuppgifter behandlas i strid med GDPR (länk), kan ett klagomål lämnas in till oss.

Skadestånd: Vid en situation där en användares personuppgifter har behandlats i strid med GDPR kan det uppstå rätt till skadestånd. En skadeståndstalan kan föras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.

Tvist och lagval
I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr
Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.